Výuka

Pedagogická práce


Na katedře psychologie jsem působila hned po ukončení studia a v průběhu let jsem učila především tyto předměty: Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Aplikovaná sociální psychologie, Partnerské a rodinné vztahy, Diplomový seminář, Účast ve výzkumu, Náhradní rodinná péče, Preventivní programy na školách, Stárnutí a stáří, Odborné semináře pro doktorandy. Působila a působím i na dalších fakultách, příkladně na PřF UK, ZČU Plzeň.

Lenka Šulová · Socioemocionální vývoj dítěte v raném věku

Významné pozice na Univerzitě Karlově:
Proděkan pro zahraniční vztahy 2x
Člen Rady VŠ – člen 2 pracovních skupin (pro kvalitu VŠ, pro zahraniční vztahy), ukončeno
Člen hodnotící komise pro VZ při MŠMT, ukončeno
Člen GA AV (dvouleté období – ukončeno)
Člen GA UK, ukončeno v roce 2015
Člen Akademického senátu FF UK 2006-2008, 2012-14
Člen Odborné komise programu Erasmus Českého národního výboru Socrates, ukončeno
Předseda OR (oborové rady) pro sociální psychologii FF UK a člen OR pro klinickou psychologii FF UK, člen OR Ústavu etnologie (Kulturologie), člen OR pro psychologii PedF

Vyučované kurzy:
Převaha výuky od roku 1976 na Katedře psychologie FF UK pro studenty psychologie. Kurzy: Vývojová psychologie, Vybrané otázky vývojové psychologie, Sociální psychologie, Aplikovaná sociální psychologie, Diplomový seminář, Účast ve výzkumu, Specializační seminář, Odborný seminář pro doktorské studium
Dále výuka psychologie pro studenty učitelského studia FF UK, PřF UK a ZCU Plzeň
Spolupráce s výukovými agenturami příkladně Fakta-Fakta, Aliaves, Život 90, Forum, nadacemi Sirius, významnými pracovišti MPSV, MŠTV, MZ, Parlament ČR, magistrát Jihlava, Český Krumlov, Jablonec nad Nisou,Pardubice, Liberec….

Prohlídnout si vedené práce: