Publikace

Klíčová témata:


  • raný psychický vývoj dítěte
  • dítě předškolního věku a jeho osobnost
  • hra a její diagnostické a terapeutické možnosti pro dítě předškolního a mladšího školního věku
  • adaptace dítěte na školu a možnosti rodičů tuto adaptaci pozitivně ovlivňovat, rozvoj právního vědomí dítěte
  • morální a etický vývoj dítěte
  • sexuální výchova na školách
  • výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
  • Bilingvismus
  • Interkulturní psychologie a zvyšování interkulturní senzitivity

Ukázka publikací:


Předškolní dítě a jeho svět

Kolektivní monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0-3 roky a 3-6 let. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje pojetí smrti? v předškolním věku).


Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví

Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuky, ale nepodávají dostatečně široké informace.


Raný psychický vývoj dítěte

Kniha se věnuje ranému vývoji dítěte, s důrazem na raný kontakt a základní vztahy s rodiči. Autorka se postupně věnuje vývoji dítěte od prenatálního období do předškolního období, vývoji dětské řeči a dětské motoriky, sociálnímu vývoji dítěte v rodině, významu rodiny pro zařazení dítěte do lidské společnosti a dysfunkcím rané interakce. V samostatné kapitole je podán historický přehled výzkumu vývoje rané interakce a vztahu rodičů s dítětem. Autorka tak komplexně uvádí do problematiky časného vývoje dítěte. Kniha je vysoce užitečný učební text z oblasti vývojové psychologie.Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka

Publikace „Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka“ se snaží komplexně uchopit téma nástupu do školy a s tím spojených školních povinností (domácí příprava na školu), a to s respektem ke třem hlavním aktérům, jichž se to týká – tedy k začínajícím školákům, jejich rodičům a učitelům. Obsah publikace je však jednoznačně zaměřen na dítě a jeho zdravý psychický vývoj během nástupu do školy a prvních let školní docházky.Bilingvismus a interkulturní komunikace

Maminka Češka, tatínek Němec a dítě, které plynule přechází z češtiny do němčiny? Oba rodiče cizinci?

V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou komunikaci – a o úspěšnou výchovu dítěte. Právě pedagogům setkávajícím se s bilingvními dětmi či rodiči-cizinci, ale také rodičům samotným se bude hodit tato publikace.

Nabízí základní informace o bilingvismu, o vývoji řečových a kognitivních schopností bilingvních dětí i o interkulturní komunikaci. Zároveň neopomíjí poskytnout praktická doporučení a představuje strategie a trendy výchovy v česko-německých rodinách, které pedagogové i rodiče snadno zužitkují při práci s bilingvními dětmi a při výchově v interkulturním prostředí.