O mně

Poradenská a psychoterapeutická práce:


V poradenské a psychoterapeutické práci se zaměřuji především na rodinné vztahy a vztahy mezi partnery a na vývoj dítěte a dospívajícího v rodině.

Vzhledem ke svému celoživotnímu zájmu o vývoj dítěte a dospívajícího kladu důraz na jeho zdravý psychický vývoj v síti rodinných vztahů, na to, jak zvládne rodinnou dysfunkci, předrozvodovou krizi a následně, jak lze co nejlépe vybalancovat porozvodovou adaptaci s jeho co nejmenší újmou. Častým tématem dneška, které řeším, je problematika střídavé péče a také schopnost dítěte vyrovnávat se s nároky ze strany rodičů a učitelů v oblasti vzdělávání.
Ve své práci řeším též problematiku seniorského věku, samozřejmě mám též dospělou klientelu, cílenou na profesní kariéru, sportovní výkony a podobně.


S doc. Tomášem Faitem a Prof. Petrem Weissem


Věda a výzkum:


Dlouhodobě jsem se zaměřovala na raný vztah matka-dítě v prvních měsících po narození ve smyslu attachment.

Dále jsem se zaměřovala na specifika mateřské a otcovské péče o dítě do tří let věku, na význam individuální péče v rodinném prostředí do tří let věku dítěte, na srovnávání individuální péče s péčí institucionální v předškolním věku. To jsem řešila ve spolupráci s kolegy z Francie, Švýcarska, Kanady. Cílem bylo především odpovídat na otázku, jaká je optimální péče o dítě v jeho prvních třech letech života. Dalším tématem, kterému jsem věnovala několik let, byla domácí příprava dětí do školy a její formy, což opět byla interkulturní studie. Zde jsme chtěliTématem dneška, které řeším, především zjistit, jak mohou rodiče usnadnit dítěti jeho nástup do školy a jak mohou pozitivně ovlivnit jeho školní úspěšnost.
Následným tématem byla interkulturní studie zaměřená na pozici dítěte v právním systému 18 zemí světa. V souvislosti s tímto výzkumem jsem vytvořila metodiku pro školy, jak lze formovat právní vědomí dítěte skutečně od počátků jeho institucionální výchovy, kterou následně poskytla Nadace Naše dítě do škol.
Všechny mé výzkumné aktivity mě vždy znovu dovedly k významu prevence a zde bych zmínila své aktivity v oblasti sexuální výchovy a výchovy k partnerským a rodinným vztahům obecně.

Univerzita Karlova, kde více jak 35 let působímŽivotopis:


Vzdělání:
FF UK katedra psychologie, pětiletá jednooborová psychologie, specializace klinická a sociální
1979-1984 – interní aspirantura
1987 – udělena hodnost kandidáta psychologických věd, na FF UK obor PS disertační práce na téma: Projevy vzájemných vztahů v interpersonální percepci a činnostech manželských partnerů v rodině
2003– dokončena habilitační práce na téma: Raný psychický vývoj dítěte
2004 proběhlo habilitační řízení, práce byla publikována
2009 zahájeno profesorské řízení na FF UK
2011 jmenována profesorem.
Moji významní učitelé: dr. Miluše Sedláková, prof. Zdeněk Matějček, prof. Jaromír Janoušek, doc. Jiří Odehnal, prof. Stanislav Kratochvíl, doc. Jaroslava Kotásková, prof. Jiří Dunovský, prof. Philipe Malrieux, prof. Jean Pierre Pourtois a mnoho dalších

Znalost jazyků:
francouzština aktivně, němčina a angličtina částečně s praxí, ruština, latina pasivně

Absolvované kurzy:
Letní mezinárodní škola vývojové psychologie, garant doc.PhDr.J. Kotásková, CSc.
Škola mladých psychológov – organizováno Slovenskou psych. spol. při SAV
ILF Krč - diagnostika dětí – garant prof.PhDr.Z.Matějček, CSc.
PL Kroměříž, Kurz hypnózy I., II., garant prof. PhDr. S. Kratochvíl, CSc.
PL Kroměříž, Kurz sexuální terapie – garant prof.PhDr. S. Kratochvíl, CSc.
FF UK Praha,Výcvik manželských a předmanželských poradců, garant Doc.PhDr.S. Hermochová, CSc.
Praha nemocnice Motol videotréning „Analýza rané interakce matka-dítě“ I., II., III. prof. M. Papoušková (Univerzita Mnichov)
Prof. Boris Cyrulnik (Paříž) – on line kurz na téma resilience organizovaný Univerzitou v Mons (Belgie) v roce 2020 a další

Pracovní zkušenosti:
1984 – současnost – zaměstnanec FF UK
1979-2004 – psycholog pro děti v zařízeních náhradní rodinné péče okresu Jablonec nad Nisou (dlouhodobě v péči cca 60 dětí) a následně pokračující spolupráce, zaměřená na školení, přípravu pěstounů….
1986-1992 – externí poradce manželské a předmanželské poradny (problematika „extrémně mladých manželství“)
1990-1993 – externí pracovník KILDA Investment trust (anglická investiční společnost, vedení zastoupení, personální a marketingová činnost)
1986-1992 spolupráce s Psychologickou poradnou pro vysokoškoláky
1993 – současnost – soukromá psychologická praxe
1990 – současnost – výcviková činnost a personální poradenství (ING, NUTRA-BONA, ČEZ, ČEPS…)

Člen vědeckého výboru:
Člen vědeckého výboru Evropského sexuologického kongresu 2006 Praha
Člen vědeckého výboru mezinárodní konference „Campagnes en transition“, Vietnam – Hanoi , 2006, Université des Sciences Sociales et Humaines
Člen vědeckého výboru X. Evropského psychologického kongresu, Praha pod záštitou EFPA 2007
Člen vědeckého výboru XII, XIII, XIV, XV.ieme Congrés International de l´Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale (AIFREF) Toulouse 2009, Florencie 2011, Patras 2013, Bilbao 2015, President a organizátor kongresu Praha 2017
Člen vědeckého výboru Fort de France Martinik 2019
Člen vědeckého výboru ESFR, kongresu Porto, 2018, Oxford 2020+
Člen vědeckého výboru Praha ICP 2020+, předseda pracovní skupiny pro vývojovou psychologii

Členství v odborných společnostech v ČR i v zahraničí:
Česká a moravská psychologická společnost (ČMPS), předseda Sekce vývojové psychologie, předsednictví ukončeno
Nadace profesora Matějčka-předseda od roku 2011 a 15 let, od založení Nadace tajemník a člen Rady (Prezentace k 15. výročí)
SPRSV – Společnost pro rodinu a sexuální výchovu, místopředseda organizace v letech 2004-2007, následně člen vědeckého výboru, ukončeno
Asociace manželských poradců-člen
Česká lékařská společnost–člen
Odborná rada Nadace Sírius-člen
IPPF – International Planed Parenthood Federation (celosvětová volontérská organizace zaměřená na plánované rodičovství), člen Evropského výkonného výboru REC IPPF v letech 2006-2008 a dále 2009-2011. Člen akreditační komise, ukončeno.
REEFI Reseau pluridisciplinaire „L´éducation des enfants:entre familles et autres institutions éducatives“ (Evropská interdisciplinární síť, zaměřená na výchovu dětí v rodinách i institucích) - člen
AIFREF - Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale (Mezinárodní asociace zaměřená na výzkum rodiny a možnosti společensky žádoucího ovlivňování rodiny) – člen mezinárodního vědeckého výboru
ESFR – European Society on Family Relations (Evropská společnost zaměřená na rodinné vztahy) – člen mezinárodního vědeckého výboru
Service Learning (USA, americká společnost zaměřená na modifikace procesu výuky) - člen
Mentoring – tutoring BP (UK, anglická společnost zaměřená na volontérskou činnost v různých oblastech sociální patologie) – několik let koordinátor pro ČR, ukončeno
Předseda NAC ČR (Národní akreditační výbor pro udělování certifikátu EuroPsy v ČR) při ÚPA (Unii psychologických asociací)

Významné kongresy: (Seznam veškeré účasti na konferencích)
UK-Londýn: BP International Conference: ref. Students as tutors and mentors.1995
Filipíny – Manila: Delegát ČR na Celosvětovém kongresu Mezinárodní federace pro rodinu a plánované rodičovství s centrem v Londýně, 1995
Francie – Mimizan XIV. Colloque du groupe Francophone d´Etudes de développement du Jeune Enfant.: ref. Charactéristiques des familles tcheques dans le cadre des relations enfants – parents,1996
UK – Londýn: Mentoring-Tutoring-ref. Sexuální výchova na školách,1997
ČR – Praha: IPPF – Světový kongres. Delegát ČR a moderátor – čtyřhodinový blok,1998
Götenborg –Švédsko: IPPF – delegát ČR na konferenci „Postavení ženy v minoritách“,1999
Norsko – Oslo 29.6.-3.7.Childhoods 2005 Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, ref. A History of Child Research in Eastern and Central Europe
Německo Mainz 29.9.2007 Konference PEKIP, zvaná přednáška Raný vývoj dítěte
USA – New York 7.-11.4.2008 CPD UN (Zasedání komise pro populační vývoj OSN) delegát Evropského výboru IPPF.
Kanada-Université Trois Riviéres 26.-27.5.2008 seminář REEFI (Reseau sur L´enfant et l´éducation: Entre familles et institutions)na téma Výzkum a praxe se zaměřením na dětství a rodinné vztahy, hodinový, zvaný referát na téma „Institution ou famille – quel milieu pour l´enfant avant 3 ans?Analyse du comportement de l´enfant de 2 ans face a sa mére et accueillante“
Stockholm, Švédsko - 23.-26.11.2011, Evropská asociace justičních akademií a organizace pro doškolování soudců, zvaný referát na téma: How children should be heard (45 min).
Španělsko – Bilbao 10.-12.6.2015, AIFREF 2015 Bilbao,VI. Mezinárodní kongres, referát: Starting school as a significant milestone of child´s mental development
Itálie – Miláno 7.-10.7.2015, The 14th European Congress of Psychology, ECP2015, zvaný referát (Keynotes Speaker): The curent values and attitudes of Czech children
Portugalsko – Porto, 4.-8.9.2018, 9th Cogres European Society on Family Relation (ESFR), Chair of WS27 Children, development and education: Well-being, referát: What characterises contemporary parenting in the ČR 21.-23.3.2019 Las Palmas Canaria Španělsko Congreso International de Educatioción e Intervención Psycoeducativa, Familiar e Social, zvaný ref.: Les risques dévelopmentaux actuel de l´enfant prescolaire 15.-17.5.2019 Fort de France Martinik, zvaný referát: La résilience de la famille – l´Éurope Centrale 6.